Chùa Bửu Long cử hành nghi lễ Phật đản truyền thống

Chùa Bửu Long cử hành nghi lễ Phật đản truyền thống

Sáng ngày 15.4.Giáp Thìn (22.5.2024), đạo tràng chùa Bửu Long trang nghiêm tổ chức Lễ tắm Phật PL.2568 – DL.2024 với sự trở về tham dự của khoảng 70 thiện nam tín nữ Phật tử xa gần.

 

Nhằm thể hiện tấm lòng thành kính của người con Phật đối với ngày lễ trọng đại này, ngày Đản sanh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.

Sau thời thuyết pháp ý nghĩa Phật đản của Hòa thượng trụ trì – Thích Đức Thông, đạo tràng cung thỉnh Hòa thượng quang lâm Chánh điện cử hành lễ.

Sau đó, các thanh thiếu niên Phật tử dâng hoa cúng dường. Tích xưa để lại, khi Đức Phật đản sinh tại vườn Lâm Tỳ Ni, hoa Ưu Đàm nở rộ, trống nhạc trời vang vọng, chư thiên chín rồng phun nước tắm cho Người.

Thể hiện tấm lòng hân hoan tôn kính của người Phật tử dâng lên những hương hoa thơm ngát để cúng dường Ngài:

“Thay lớp chư Thiên xuống hát đàn

Có đoàn thiếu nữ hát ca vang

Tung hoa ngũ sắc dâng chân Phật

Dân tộc mừng reo rộn xóm làng”.

Đạo tràng lắng lòng thanh tịnh cung thỉnh Hòa thượng trụ trì niệm hương, đảnh lễ Tam bảo và nghi thức tắm Phật.

Kệ Tắm Phật :

“Hôm nay được tắm cho Như Lai

Trí tuệ quang minh công đức lớn

Chúng sanh ba cõi đang chìm đắm

Được thấy trần gian hiện pháp thân.

Thế Tôn dung mạo như vầng nguyệt

Lại như mặt nhật phóng quang minh

Hào quang trí tuệ chiếu muôn phương

Hỷ xả từ bi đều thấm nhuần”

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nguyện cầu Đức Phật chứng tri lòng thành của tất cả Phật tử xa gần và hộ trì cho tất cả sống an lành và hạnh phúc trong ánh hào quang của chư Phật.

Đồng thời, hướng về đấng Từ phụ cầu nguyện thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc, cho con người biết yêu thương nhau trong suối nguồn vi diệu của Phật Tổ Như Lai.