Danh mục: Lời Phật dạy

Trang chủ » Lời Phật dạy
Phương pháp Quán hơi thở
Bài viết

Phương pháp Quán hơi thở

Sổ tức là đếm hơi thở. Bạn có thể ngồi kiết già, bán già hay trên ghế, miễn sao giữ lưng cho thẳng là được. Trước khi đếm, bạn hít vào thở ra vài hơi thật sâu, thật dài để tống trượt khí ra ngoài. Sau đó bắt đầu đếm hơi thở, hít vào thở...

Thư khuyên người mới phát tâm học Phật
Bài viết

Thư khuyên người mới phát tâm học Phật

Tôi thường nói: Muốn được sự thật ích của Phật pháp, phải tìm nơi lòng kính sợ. Có một phần cung kính, tiêu một phần tội nghiệp, thêm một phần phước huệ. Có mười phần cung kính, tiêu mười phần tội nghiệp, thêm mười phần phước huệ. Nếu không mảy may cung kính, thì sự...