Phật giáo tại Pháp-Anh-Đức-Nga từ nửa cuối thế kỷ XIX đến nửa đầu thế kỷ XX

Ảnh sách mới

Từ nửa cuối thế kỷ 19 đến nửa đầu thế kỷ 20, các sự kiện nổi bật liên tiếp xảy ra như: các công trình nghiên cứu Phật giáo của nhiều học giả châu Âu (Pháp, Anh, Đức, Bỉ, Ý,…) được xuất bản và phổ biến rộng rãi; các tổ chức, hội đoàn Phật giáo thành lập ở các nước châu Âu; các nhà lãnh đạo Phật giáo châu Á đến các nước châu Âu truyền đạo và xuất hiện giới xuất gia là người bản địa. Phật giáo đã đạt được nhiều thành tựu nơi xứ trời Âu về sự nghiệp phiên dịch kinh điển, về văn học Phật giáo, về kiến trúc hội họa và sự tác động đến đời sống tâm linh của người dân châu Âu. Điều mà tôi tâm đắc là Phật giáo ở Pháp, Anh, Đức và Nga đã có một quá trình phát triển chậm nhưng chắc, bắt đầu bằng phương cách chú trọng phát triển nền học thuật về Phật giáo”.

Tác giả: Diệu Duyên

Năm xuất bản: tháng 11/2018

Nhà xuất bản: Hồng Đức

Số trang: 200 trang